Tag: 腾讯TM |
  • 1
预览模式: 普通 | 列表

腾讯TM / QQ / MSN 在线状态生成代码

即时窗口聊天,很老的代码 放在一起,需要时容易找

程序代码 程序代码
<a target=blank href=tencent://message/?uin=3035801&Site=静默流年&Menu=yes><img border="0" SRC=http://wpa.qq.com/pa?p=1:3035801:2 alt="咨询"></a>

程序代码 程序代码
<a href=tencent://message/?uin=3035801>*******</a>


MSN的即时窗口聊天代码:
程序代码 程序代码
<a href="msnim:chat?contact=sky882008@yahoo.com">MSN联系我</a>

查看更多...

Tags: 腾讯TM QQ MSN

分类:网络学习 | 固定链接 | 评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 4494
  • 1